Δόθηκε στη δημοσιότητα ο «οδικός χάρτης» για την έξοδο απο την κρίση της διαχείρισης των απορριμμάτων. Είναι οι δεσμεύσεις της δημοτικής αρχής για τις δράσεις που θα ακολουθήσουν όσον αφορά την έξοδο απο την κρίση των απορριμμάτων:

1. Βασική παραδοχή και προϋπόθεση για τη λειτουργία της ενδιάμεσης διαχείρισης στο Τεμπλόνι είναι η διασφάλιση τελικού αδειοδοτημένου αποδέκτη για τα παραγόμενα δέματα υπολείμματος τα οποία δεν μπορούν να παραμένουν αποθηκευμένα εντός του ΧΥΤΑ λόγω ανεπάρκειας χώρου.
2. Τέτοιος αδειοδοτημένος χώρος στην Κέρκυρα σήμερα δεν υπάρχει και σε αυτή τη βάση έγινε το αίτημα μεταφοράς των δεμάτων στην ηπειρωτική Ελλάδα που ως γνωστό απορρίφθηκε στην πρόσφατη σύσκεψη με τους Υπουργούς Εσωτερικών και Περιβάλλοντος
3. Αντί της αποδοχής του αιτήματος μεταφοράς των δεμάτων υπολείμματος κατά την πρόσφατη σύσκεψη προτάχθηκε σε επίπεδο Υπουργών η λύση της επίσπευσης της αδειοδότησης του ΧΥΤΥ Νότιας Κέρκυρας.
4. Από τον Οκτώβριο του 2016 ο ΣΥΔΙΣΑ ανέλαβε όλες τις ενέργειες που απαιτούνταν για την μετατροπή λειτουργίας του ΧΥΤΑ Νότου ως ΧΥΤΥ. Κατέθεσε φάκελο τροποποίησης της σχετικής ΑΕΠΟ που εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017. Επισκεύασε τις προσκληθείσες φθορές με κόστος 200.000 ευρώ και τον Δεκέμβριο του 2017 προκήρυξε υπηρεσία λειτουργίας του ΧΥΤΥ Νότου για ένα έτος με προαίρεση για ένα ακόμα. Ο ΣΥΔΙΣΑ δεν διαθέτει το προσωπικό που απαιτείται για την λειτουργία του ΧΥΤΥ και η ανάδειξη αναδόχου ιδιώτη επαγγελματία λειτουργού θεωρήθηκε ως μέσο οικοδόμησης εμπιστοσύνης των κατοίκων σε ότι αφορά την ποιότητα της λειτουργίας της εγκατάστασης.
5. Αντίστοιχα η ΠΙΝ ανέλαβε πρωτοβουλία επιστημονικής διερεύνησης με σκοπό την διασκέδαση των αμφιβολιών των κατοίκων σε ότι αφορά τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής και τον κίνδυνο επιμόλυνσής του από τη λειτουργία του ΧΥΤΥ Νότου. Σήμερα ο ΧΥΤΥ Νότου παραμένει μη αδειοδοτημένο από την ΠΙΝ με την εκκρεμότητα της σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ, της σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης (αρμοδιότητα ΔΕΥΑΚ), και την βελτίωση της οδικής πρόσβασης σε μήκος δρόμου 1,3χλμ περίπου τουλάχιστο με επίστρωση αδρανών υλικών.
6. Η ΔΕΗ ζητά την συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ για την ασφάλεια προσωπικού και υλικού που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η σύνδεση του ΧΥΤΥ με το δίκτυο της. Ως εκ τούτου κάθε περαιτέρω ενέργεια δεν εναπόκειται στις δυνατότητες του ΣΥΔΙΣΑ. Η χωρητικότητα τον ΧΥΤΥ Νότου (152.000 κυβικά μέτρα) επαρκεί για την υγειονομική ταφή του υπολείμματος που παράγεται με την τρέχουσα διαδικασία ενδιάμεσης διαχείρισης για τα επόμενα 3,5 με 4 έτη.
7. Ο Δήμος θα μεριμνήσει άμεσα για την επίστρωση της όδευσης προς το ΧΥΤΥ Νότου και για την επίσπευση των διαδικασιών υδροδότησης από την ΔΕΥΑΚ.
8. Ο χρονικός ορίζοντας, σε ότι αφορά τις ενέργειες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Δήμου Κέρκυρας, που θέτουμε για την επίτευξη της αδειοδότησης του ΧΥΤΥ Νότου είναι εντός δύο μηνών.
Παράλληλα για την συνολική διαχείριση της κατάστασης σε ότι αφορά το πρόβλημα των ΑΣΑ του Nομού Κέρκυρας ο ΣΥΔΙΣΑ έχει προβεί στις εξής ενέργειες:
Ως προς το θέμα της αποκατάστασης των συνθηκών λειτουργίας του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου για το οποίο υπάρχει και η εκκρεμότητα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου:

1. Η σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ για την λειτουργία της μονάδας καύσης του εκλυόμενου βιοαερίου αναμένεται τον Απρίλιο ή το αργότερο τον Μάιο του 2018. Η ενέργειες για να οδηγηθούμε σε αυτό το σημείο άρχισαν τον Οκτώβριο του 2016. Το δίκτυο απαγωγής του βιοαερίου έχει αναπτυχθεί πλήρως στο κύτταρο Α το οποίο είναι μερικώς αποκατεστημένο και αναπτύσσεται περιμετρικό δίκτυο στο κύτταρο Γ με χωματουργικές εργασίες που γίνονται την τρέχουσα περίοδο. Η προσωρινή εναπόθεση των απορριμμάτων, από τον Οκτώβριο του 2016 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2017 οπότε και άρχισε η ενδιάμεση διαχείριση, επί του κυττάρου Γ δεν επιτρέπει την πλήρη ανάπτυξη δικτύου ανάκτησης του βιοαερίου στο κύτταρο Γ ενώ είναι αδύνατη η ανάπτυξη δικτύου βιοαερίου επί του κυττάρου Β’ ως έχει.
2. Η επισκευή και λειτουργία της μονάδας βιολογικού καθαρισμού των στραγγισμάτων που δεν λειτούργησε ποτέ στο ΧΥΤΑ μέχρι σήμερα έχει προκηρυχτεί από τον Δεκέμβριο του 2016 και αναμένεται η ανάδειξη αναδόχου τον Απρίλιο ή το αργότερο τον Μάιο του 2018. Το πρακτικό ανάδειξης της βέλτιστης τεχνικής προσφοράς θα αναρτηθεί μέσα στις επόμενες μέρες και έπεται η εξέταση των οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
3. Ο ΣΥΔΙΣΑ το καλοκαίρι του 2017 ζήτησε την μετατροπή του υπο-έργου Γ’ του ΠΔΕ που αφορούσε την κατασκευή ΧΥΤΥ στο Τεμπλόνι, σε χρηματοδότηση που θα αφορούσε την αποκατάσταση του ενιαίου ανάγλυφου των κυττάρων Α,Β και Γ στο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου και την περαιτέρω επαύξηση του σχετικού ποσού κατά 650.000 ευρώ. Η τροποποίηση εγκρίθηκε και σήμερα υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 1,5 εκ για το σκοπό αυτό.
4. Παράλληλα τον Ιανουάριο του 2018 ανέδειξε μετά από προκήρυξη με ίδιους πόρους, ανάδοχο μελετητή για να καταρτίσει τη σχετική μελέτη αποκατάστασης και το φάκελο τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων.
5. Με την παραλαβή της σχετικής μελέτης στα μέσα του Μαρτίου 2018 αναμένεται η ανάδειξη υποψηφίου αναδόχου για το έργο της αποκατάστασης στα τέλη του 2018.

Ως προς το θέμα της προετοιμασίας της οριστικής λύσης για την διαχείριση των απορριμμάτων στο νομό Κέρκυρας ο Δήμος Κέρκυρας:

1. Έχει εντάξει την επικαιροποίηση της προμελέτης για την Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Κέρκυρας στην πρόσκληση 2242 του ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Μετά την έγκριση τευχών πρόσκλησης για ανάδοχο μελετητή και την ανάδειξή του, η επικαιροποιημένη προμελέτη προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του νομού Κέρκυρας θα κατατεθεί στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ με σκοπό την ανάρτηση ονομαστικής πρόσκλησης για την χρηματοδότηση κατασκευής της ΟΕΔΑ σύμφωνα και με τις πρόσφατες δεσμεύσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος. Προβλεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας 4 έως 6 μήνες
2. Έχει εντάξει μελέτη χωροθέτησης νέου ΧΥΤΥ στην πρόσκληση 2242 του ΥΜΕΠΕΡΑΑ ως συνοδό έργο για την ΟΕΔΑ Κέρκυρας. Μετά την έγκριση τευχών πρόσκλησης για ανάδοχο μελετητή και την ανάδειξή του θα υπάρχει επιστημονική χωροθέτηση και πλήρης μελέτη για ΧΥΤΥ που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες εναπόθεσης υπολείμματος για τα επόμενα 25 έτη. Ειδική μέριμνα θα ληφθεί ώστε η μελέτη να λαμβάνει ως περιορισμό την μέχρι σήμερα περιβαλλοντική επιβάρυνση του Τεμπλονίου και τις ειδικές εδαφολογικές συνθήκες τις περιοχής. Προβλεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας 10 έως 12 μήνες
3. Επεξεργάζεται μελέτη βελτιστοποίησης της εγκατάστασης ενδιάμεσης διαχείρισης και της ολοκληρωμένης κομποστοποίησης με σκοπό την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της ενδιάμεσης διαχείρισης μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής της ΟΕΔΑ που αποτελεί έργο μέγιστης σημασίας για το σύνολο των κατοίκων του Νομού Κέρκυρας.
Ως προς τον στόχο μείωσης του υπολείμματος και της εφαρμογής του τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων:
1. Η ανακύκλωση ενισχύεται μέσα από την διαλογή στη πηγή στους μεγάλους παραγωγούς απορριμμάτων (ξενοδοχεία & χώροι εστίασης) τόσο του οργανικού όσο και των ανακυκλώσιμων υλικών
2. Για το σκοπό αυτό ο Δήμος προμηθεύεται μέσα στο 2018 νέα απορριμματοφόρα και κάδους, με παράλληλη καμπάνια ενημέρωσης των επαγγελματιών και έναρξη της υλοποίησης κατασκευής και λειτουργίας των πράσινων σημείων
Ως προς τα οφειλόμενα στους κατοίκους στην περιοχή του Τεμπλονίου:
1. Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου έχει δεσμευμένα 100.000 ευρώ με σκοπό βελτιώσεις στη δημοτική οδοποιία, στον ηλεκτροφωτισμό και τις αναπλάσεις. Η προτεραιότητα των έργων που θα εκτελεστούν θα προκύψει μετά από διαβούλευση με τους κατοίκους του Τεμπλονίου.
2. Ταυτόχρονα θα ληφθεί κάθε δυνατή μέριμνα προς τη ΔΕΥΑΚ σχετικά με την προνομιακή μεταχείριση υδροδότησης των κατοίκων του Τεμπλονίου σε επίπεδο τιμολογιακής πολιτικής.

Ο Δήμαρχος Κέρκυρας

Κώστας Νικολούζος